Litinová kamna a topeniště skladem. 29.09.2023 je prodejna uzavřená. Děkujeme za pochopení.

Zpracování osobních údajů

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže uvedené informace jsou poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (v textu rovněž jako „GDPR"). Totožnost správce: TOPSYS Praha spol. s r.o., se sídlem: Bělohorská 263a, Praha 6, IČ: 25630202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 56279 (dále jen jako„správce").

Kontaktní údaje správce: Poštovní adresa: TOPSYS Praha spol. s r.o., se sídlem: Bělohorská 263a, Praha 6, 169 00, email: krby@topsys.cz , telefon: 235 300 554.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Vladimír Klíma, email: krby@topsys.cz 

Účel zpracování osobních údajů: Marketingové a obchodní účely na podkladě uděleného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

A. Marketingové účely:

Pro marketing evidujeme pouze Váš e-mail, jméno a IP adresu a to na základě Vašeho souhlasu, který projevíte zaškrtnutím políček, a kliknutím na potvrzovací e-mail. To se nazývá double opt-in (dvojí potvrzení). Je to opatření proto, aby Vás nemohl přihlásit nikdo jiný. V poptávkovém formuláři udělujete výběrem z možností zaškrtnutím 

souhlas se zasíláním:

* našich článků, rad a nabídek z oblasti stavebnictví

* pozvánek na obchodně-výstavní akce

Sledujeme, jaké stránky navštěvujete, abychom přizpůsobili jejich obsah Vašim preferencím. Dále sledujeme údaje o Vašem využívání e-mailingu (doručení, otevření apod.) a to proto, abychom Vám neposílali některý e-mail opakovaně.

Údaje uchováváme do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek a tipů neboli obchodních sdělení. Odvolat souhlas je velmi jednoduché, prakticky jedním kliknutím, protože odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu. Také nám můžete napsat přes kontaktní formulář a my Vás odhlásíme ze všech

budoucích e-mailů. Odhlášení je stejně jednoduché jako přihlášení.

Facebook

Facebook i jiné sociální sítě máme rádi, klidně na mě mluvte více kanály (telefon, FB...). Dáváte souhlas s tím, že Vás můžeme kontaktovat i na FB. Fanouškem stránky se stanete tím, že kliknete na stránka se mi líbí. A odhlásíte, už se mi to nelíbí.

Pocházení webu – Cookies

V případě, že brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o návštěvách našich webových stránek a sledovat jejich využívání. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách

www.topsys.cz . Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli. Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií (např.clickBakers), jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

B. Obchodní účely:

Až teprve, pokud se rozhodnete využít některý z našich výrobků či služeb, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do kontaktního formuláře. Jméno, příjmení, adresa, e-mail,(případně telefonní číslo), účetní a

platební údaje (IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci Vašich bezhotovostních plateb. Níže uvedené osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení produktů a služeb a zpracování účetní agendy, jež správce zprostředkovává na základě smlouvy o obchodním zastoupení a spolupráci. Zejména se jedná služby společnosti Benefecio Media, s.r.o., Hyacintová 3234/11, 106 00 Praha 10, IČ: 03343898, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl …., vložka ……… (dále jen „obchodní partneři"). Poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel je zákonným a smluvním požadavkem nezbytným pro uzavření obchodní smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Udělíte-li však souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat (viz

sekce „Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?"). Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů: správce, obchodní partneři, osoby zprostředkovávající a vykonávající pro správce obchody a služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Ujišťujeme vás, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Doba uložení osobních údajů: Vaše údaje, jakožto zákazníků,

budeme zpracovávat po dobu vyřízení objednávky a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení. V naší evidenci zůstane Váš souhlas do dosažení 80 let Vašeho věku, můžete ho však kdykoliv odvolat.

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů? Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní e-mail správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. 

Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o: 

* účelech zpracování,

* kategoriích dotčených osobních údajů,

* příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

* plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby,

* existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti

* tomuto zpracování,

* právu podat stížnost u dozorového úřadu,

* veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů,

* faktu, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných

* důsledcích takového zpracování.

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Právo na opravu. Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Právo na výmaz. Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

* osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

* odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

* osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 

* osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,

* osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

* splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,

* určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

* popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, kdy zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl *přesnost osobních údajů ověřit,

* zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití,

* správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany

práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu. Právo na přenositelnost údajů. Máte právo, aby správce předal Vaše

osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit? Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese: TOPSYS Praha spol. s r.o., se sídlem: Bělohorská 263a, Praha 6, 169 00, email: krby@topsys.cz , telefon: 235 300 554, faxem na tel: 235 300 811 nebo telefonicky na tel.: 235 300 554.

Způsob poskytnutí informací. Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě. Právo podat stížnost. Ohledně činnosti správce nebo příjemce

osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce TOPSYS Praha spol. s r.o., se sídlem: Bělohorská 263a, Praha 6, 169 00, email: krby@topsys.cz , telefon: 235 300 554, faxem na tel: 235 300 811 nebo telefonicky na tel.: 235 300 554, také osobně v sídle správce. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce

vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě.Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta

na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu. Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ. 

Prohlášení správce osobních údajů:

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

-· zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu,

-· nepracujeme s citlivými osobními údaji jako osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě, genetickém údaji či biometrickém údaji subjektu údajů,

- splňujeme informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,

- umožňujeme svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,

- plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,

- údaje nepředáváme a ani nebudeme předávat do třetích zemí.

Průvodce výběrem
Nezávazně poptat